ایمنی کار با مواد شیمیایی

ایمنی کار با مواد شیمیایی

تهیه کننده: فاطمه نوروز، مرکزتحقیقاتوتعلیماتحفاظتوبهداشتکار

 

ازموادشیمیاییدرتمامفعالیتهایکاریاستفادهمیشود،بنابراینخطراتمربوطبهمواد شیمیاییمعیندربسیاریازمحیطهایکاریسراسرجهانوجوددارد. ازهزارانمادهشیمیایی درمقادیرمعینیاستفادهمیشود. همچنینبسیاریازموادجدیدهمهسالهواردبازارمیشود وبههمیندلیلوظیفةضروریاتخاذیکروشسیستماتیکایمنیدرکاربردموادشیمیاییدر محیطکارالزامیمیباشد. برایپیشگیریازخطراتموادشیمیاییدرمحیطکار،بهیک سریاطلاعاتضروریدر

/ 0 نظر / 8 بازدید