# کتاب_ایمنی

مجموعه نشریات و کتب سازمان بین المللی کار

ردیف نام مجموعه سال انتشار تعداد صفحات دانلود 1 ایمنی و بهداشت در بنادر 2005 527 دانلود 2 مقررات ایمنی و بهداشت در صنایع فولاد و آهن 2005 117 دانلود 3 استراتژی جهانی درباره بهداشت و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

ایمنی کار با مواد شیمیایی

ایمنی کار با مواد شیمیایی تهیه کننده: فاطمه نوروز، مرکزتحقیقاتوتعلیماتحفاظتوبهداشتکار   ازموادشیمیاییدرتمامفعالیتهایکاریاستفادهمیشود،بنابراینخطراتمربوطبهمواد شیمیاییمعیندربسیاریازمحیطهایکاریسراسرجهانوجوددارد. ازهزارانمادهشیمیایی درمقادیرمعینیاستفادهمیشود. همچنینبسیاریازموادجدیدهمهسالهواردبازارمیشود وبههمیندلیلوظیفةضروریاتخاذیکروشسیستماتیکایمنیدرکاربردموادشیمیاییدر محیطکارالزامیمیباشد. برایپیشگیریازخطراتموادشیمیاییدرمحیطکار،بهیک سریاطلاعاتضروریدر
/ 0 نظر / 19 بازدید