کنگره سراسری ایمنی و سلامت در مراکز آموزشی و درمانی

کنگره سراسری ایمنی و سلامت در مراکز آموزشی و درمانی

این کنگره  توسط دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار میشود

موضوعات و محورها       

1. خطرات محیطی انواع و عواقب آن

الف. خطرات فیزیکی( الکتریسیته، دما، آتش سوزی و...)

ب. خطرات عوامل بیولوژی (میکروبی، ویروسی، قارچی، انگلی و...)

ج. خطرات شیمیایی (مواد شیمیایی، داروها، ضدعفونی کننده ها و...)

د.خطرات پرتوها و مواد رادیواکتیویته

ه. آسیب های ژنتیکی ناشی از عوامل محیطی

2. استانداردهای ایمنی و بهداشت

الف. ارگونومی در مراکز آموزشی درمانی بهداشتی

ب. استانداردهای ایمنی و بهداشت در مراکز آموزشی درمانی بهداشتی

ج. بهداشت روانی و شغلی (تهدیدها، چالش ها، فرصت ها، ضعف ها، قوت ها و...)

3. اطلاع رسانی پزشکی (ایمنی و بهداشت)

الف. نقش سیستم های اطلاع رسانی در ارتقا ایمنی و بهداشت در آموزشی درمانی  بهداشتی

ب. ایمنی در سیستم های اطلاع رسانی

زمانبندی همایش

 

مهلت دریافت خلاصه مقالات

30 بهمن ماه

اعلام نتایج بررسی خلاصه مقالات

15 اسفند

مهلت ارسال اصل مقاله

1 اردیبهشت

تاریخ برگزاری همایش

21و 22 اردیبهشت ماه 1389

 

http://seminar.umsha.ac.ir/fa/showpages.aspx?i=MTE=&mid=36

/ 0 نظر / 159 بازدید