دلیل نامگذاری ...

فرمانیه
در گذشته املاک زمینهای این منطقه  متعلق به کامران میرزا نایب السلطنه بوده  و بعد از مرگ وی بهعبدالحسین میرزا فرمانفرما  فروخته شده است.

 

 

 

فرحزاد
این منطقه به دلیل آبو هوای فرح انگیزش به همین نام معروف شده است.

 

 

 

شهرکغرب
دلیل اینکه این محله به نام شهرک غرب معروف شد ساخت مجتمعهای  مسکونی این منطقه با طراحی و معماری مهندسان آمریکایی
و به مانند مجتمع هایمسکونی آمریکایی بوده و در گذشته نیز محل اسکان بسیاری از خارجیها بودهاست.

 

 

 

آجودانیه
آجودانیه در شرقنیاوران قرار دارد و تا اقدسیه ادامه پیدا می کند.
آجودانیه متعلق به رضاخاناقبال السلطنه وزیر قورخانه ناصرالدین شاه  بوده،  او ابتدا آجودان مخصوص شاه بودهاست.

 

 

 

اقدسیه
نام قبلی اقدسیه (تاقبل از ۱۲۹۰قمری) حصار ملا بوده است.
ناصرالدین شاه زمین های آنجا را به باغتبدیل و برای یکی از همسران خود به نام امینه اقدس (اقدس الدوله) کاخی ساخت و بههمین دلیل این منطقه به اقدسیه معروف شد.

 

 

 

جماران
زمین های جماران متعلقبه سید محمد باقر جمارانی از روحانیان معروف در زمان ناصر الدین شاه بودهاست.
برخی از اهالی  معتقدند که در کوه های این محله از قدیم مار فراوان بوده ومارگیران برای گرفتن مار به این ده می آمدند
و دلیل نامگذاری این منطقه نیز همینبوده است و عده ای هم معتقدند که جمر و کمر به معنی سنگ بزرگ است
و چون از اینمکان سنگ های بزرگ به دست می آمده است، آنجا را جمران، یعنی محل به دست آمدن جمرنامیده اند.

 

 

 

پلرومی
پل رومی در واقع پل کوچکی بوده که دو سفارت روسیه و ترکیهرا به هم متصل می کرده است. عده ای هم معتقدند که نام پل از مولانا جلالالدین رومیگرفته شده است.

 

 

 

جوادیه در جنوبتهران
بسیاری از زمین های جوادیه متعلق به آقای فرد دانش بوده است که اهالی محلبه او جواد آقا بزرگ لقب داده بودند.
مسجد جامعی نیز توسط جواد آقا بزرگ در اینمنطقه بنا نهاده شده است که به نام مسجد فرد دانش هم معروف است.

 

 

 

داودیه بینمیرداماد و ظفر
میرزا آقاخان نوری صدر اعظم این اراضی را برایپسرش، میرزا داودخان، خرید و آن را توسعه داد.
این منطقه در ابتدا ارغوانیه نامداشت و بعدها به دلیل ذکر شده داودیه نام گرفت.

 

 

 

درکه
اگر چه هنوز دلیل اصلینامگذاری این محل مشخص نیست اما برخی آن را مرتبط به نوعی کفش برای حرکت در برف کهدر این منطقه استفاده می شده و به زبان اصلی «درگ» نامیده می شده است دانستهاند.

 

 

دزاشیب درنزدیکی تجریش
روایت شده است که  قلعه بزرگی در این منطقه بهنام « آشِب » وجود داشته است
و در گذشته نیز به این منطقه دزآشوب و دزج سفلی ودر لهجه محلی ددرشو می گفتند.

 

 

 

زرگنده
احتمالا دلیل نامگذاریاین محل کشف سکه ها و اشیاء قیمتی در این محل بوده است.
در گذشته این منطقه  ییلاق کارکنان روسیه  بوده است.

 

 

 

قلهک
کلمه قلهک از دو کلمهقله” و “ک” تشکیل شده است که قله معرب کلمه کله، مخفف کلات به معنای قلعهاست.
عقیده اهالی بر این است که به دلیل اهمیت آبادی قلهک که سه راه گذرگاه هایلشگرک، ونک و شمیران بوده است،
به آن( قله- هک) گفته شده است.

 

 

 

کامرانیه
زمین های این منطقهابتدا به میرزا سعیدخان، وزیر امور خارجه تعلق داشت،
و سپس کامران میرزا پسربزرگناصرالدین شاه، با خرید زمین های حصاربوعلی، جماران و نیاوران، اهالی منطقه رامجبور به ترک زمین ها کرد و سپس آن جا را کامرانیه نامید.

 

 

 

محمودیهبین پارک وی و تجریش یا ولیعصر تا ولنجک
در این منطقه باغیبوده است که متعلق به حاج میرزا آقاسی بوده است و چون نام او عباس بوده آنرا عباسیهمی گفتند.
سپس علاءالدوله این باغ بزرگ را از دولت خرید و به نام پسرش، محمودخاناحتشام السلطنه، محمودیه نامید.

 

 

 

نیاوران
نامقدیم این منطقه گردوی بوده است
و برخی معتقدند در زمان ناصرالدین شاه نام این دهبه نیاوران تغییر کرده است
به این ترتیب که نیاوران مرکب از “نیا” (حد، عظمت وقدرت) ؛”ور” (صاحب) و “ان” علامت نسبت است
و در مجموع یعنی کاخ دارایعظمت.

 

 

 

ونک
نام ونک تشکیل شده است از دو حرف" ون" به نام درخت و حرف (ک) که به صورت صفت ظاهر می شود.

 

 

 

یوسفآباد
منطقهیوسف آبادرا میرزا یوسفآشتیانی مستوفی الممالک
در شمال غربی دارالخلافه ناصری احداث کرد و به نام خود،یوسف آباد نامید.

 

 

 

پلچوبی
قبل از این که شهر تهران به شکل امروزی خود درآید، دور شهردروازه هایی بنا شده بود تا دفاع از شهر ممکن باشد.
یکی از این دروازه ها،دروازه شمیران بود با خندق هایی پر از آب در اطرافش که برای عبور از آن، از پلیچوبی استفاده می شد.
امروزه از این دروازه و آن خندق پر از آب اثری نیست، امااین محل همچنان به نام پل چوبی معروف است.

 

 

 

شمیران
نظریات مختلفی درباره این نامشمیران وجود دارد.
یکی از مطرح ترین دلایل عنوان شده ترکیب دو کلمه سمی یا شمیبه معنای سرد و « ران » به معنای جایگاه است
و در واقع شمیران به معنای جای سرداست. به همین ترتیب نیز تهران به معنای جای گرم است.
همچنین در نظریه دیگری بهدلیل وجود قلعه نظامی در این منطقه به آن شمیران می گفتند
و همچنین  برخی نیز  معتقدند که یکی از نه ولایت ری را شمع ایران می گفتند که بعدها به شمیران تبدیل شدهاست.

 

 

 

گیشا
نامگیشاکه در ابتدا کیشابوده است برگرفته از نام دو بنیانگذار این منطقه (کینژاد و شاپوری) میباشد.

 

 

 

منیریه درجنوب ولیعصر
منیریه در زمان قاجار یکی از محله های اعیان نشینتهران بوده و گفته شده نام آن از نام زن کامران میرزا، یکی از صاحب منصبان قاجر، بهنام منیر گرفته شده است

/ 0 نظر / 23 بازدید