دومین همایش ملی واولین همایش بین المللی آلودگی صوتی ایران

دومین همایش ملی واولین همایش بین المللی آلودگی صوتی ایران

محور های همایش:

 1. تاثیرات سوئ صدا برشنوایی انسان
 2. تاثیرات غیر شنیداری صدا برانسان
 3. حفاظت شنوایی
 4. تاثیرات روانشناختی صدا
 5. صدا وکیفیت زندگی
 6. صدا وصنایع نظامی
 7. صدا وجنگ تحمیلی
 8. صدا وارتعاش
 9. صدا وقوانین مربوط به آن
 10. موسیقی وآلودگی صوتی
 11. ارزیابی وکنترل صدا
 12. آودگی صوتی ومحیطزیست جانوری وگباهی
 13. کنترل صدا وروش های آن
 14. کنترل صدا وتکنولوزی های نوین
 15. کنترل صدا وروش های آن در ماشین آلات صنعتی
 16. صدا در معادن وصنایع معدنی
 17. کنترل صدادر صنعت خودرو
 18. کنترل صدا در صنعت ساختمان وصنایع وابسته
 19. ابزار های فردی کنترل وپیشگیری صدا
 20. صدا وطراحی بزر گراه ها
 21. صدا وحمل ونقل شهری وبرون شهری
 22. صدا وحمل ونقل هوایی ، ریلی ودریایی
 23. آلودگی صوتی وصنایع کوچک
 24. آلودگی صوتی وصنعت نفت ،گاز وپتروشیمی
 25. سازمان های برنامه ریز شهری ونقش آنها در پیشگیری از آلودگی صوتی
 26. نقش رسانه و آلودگی صوتی
 27. صدا وجاذب های آن
 28. غربالگری شنوایی در جوامع( نوزادان،مدارس،کارخانجات…)
 29. سایر موضوعات مرتبط

سایت همایش: http://www.inpc2009.ir

/ 0 نظر / 28 بازدید