ایمنی کار با مواد شیمیایی

تهیه کننده: فاطمه نوروز، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

 

از مواد شیمیایی در تمام فعالیت های کاری استفاده می شود، بنابراین خطرات مربوط به مواد شیمیایی معین در بسیاری از محیط های کاری سراسرجهان وجود دارد. از هزاران ماده شیمیایی در مقادیر معینی استفاده می شود. همچنین بسیاری از مواد جدید همه ساله وارد بازار می شود و به همین دلیل وظیفة ضروری اتخاذ یک روش سیستماتیک ایمنی در کاربرد مواد شیمیایی در محیط کار الزامی می باشد. برای پیشگیری از خطرات مواد شیمیایی در محیط کار، به یک سری اطلاعات ضروری در مورد خطرات بالقوه و پیش بینی های در ایمنی در کاربرد مواد شیمیایی نیاز است که توسط صاحبان کارخانه ها یا وارد کنندگان مواد ارایه می شود. این اطلاعات باید در فعالیت های روزانه توسط کارفرمایان به کار گرفته شود تا از اقدامات لازم برای حفاظت کارگران و عموم مردم و محیط زیست اطمینان حاصل شود.

دانلود فایل