محتوای دوره:

üمقدمه
ü تعاریف
ü طراحی سیستم مدیریت تغییر مدیریت
ü توسعه سیستم مدیریت تغییر مدیریت
ü اجرای سیستم مدیریت تغییر
ü پایش و بهبود سیستم مدیریت تغییر
 
دانلود پاورپوینت