همایش ملی نقش پارک‌های فناوری مجازی در توسعه پایدار با رویکرد حفاظت محیط زیست مهر ماه سال 1388 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می­شود.

این همایش با همت پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و مؤسسه عصرهنر برگزار می‌شود.

بررسی راهکارهای ارائه شده در پارک فناوری مجازی جهت تحقق توسعه پایدار در کشور، از مهمترین محورهای همایش مذکور بوده و مدل پیاده‌سازی آن‌ها در سازمان‌های مختلف معرفی خواهد شد.

همایش فوق با حضور جمعی از مسئولان بلندپایه سازمان‌های بین‌المللی و مدیران ارشد کشور به همراه برخی از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و فناوران برگزار می‌شود.

پارک فناوری مجازی به عنوان بدیع ترین مدل مدیریت جریان دانش و سرمایه در حال حاضر می‌تواند راه‌کارهای بسیار کارآمد و مناسبی را جهت تحقق واقعی ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع مختلف از جمله ایران عزیز ارئه کند.

بدیهی است توسعه مبتنی بر دانایی و کارآفرینی از مهم‌ترین دستاوردهای پارک فناوری مجازی می‌باشد.

محورهای این همایش به شرح زیر بوده و حفاظت محیط زیست روی‌کرد غالب در آن‌ها می‌باشد.

1.  پارک فناوری مجازی و نقش آن در توسعه پایدار
2. پارک فناوری مجازی و نقش آن در حفاظت محیط زیست
3.
  پارک فناوری مجازی و مدیریت جریان توسعه صنایع سبز
4.
  پارک فناوری مجازی و توسعه مبتنی بر دانایی و کارآفرینی
5.
   پارک فناوری مجازی و مدیریت جریان تولید دانش و سرمایه

برای اطلاع بیشتر به پایگاه رایانه­ای این همایش به آدرس: http://sde.congress.exijen.com مراجعه فرمایید.